Hebei style Xing Yi Quan
(Image 8 of 21)
Loong Xing (Dragon Form)