Hebei style Xing Yi Quan
(Image 7 of 21)
Hu Xing (Tiger Form)