Hebei style Xing Yi Quan
(Image 6 of 21)
Ying Xing (Eagle Form)