Hebei style Xing Yi Quan
(Image 5 of 21)
Pao Quan (Cannon)