Hebei style Xing Yi Quan
(Image 3 of 21)
Pi Quan (Splitting)