Hebei style Xing Yi Quan
(Image 21 of 21)
Wu Xing Qiang (5 Element Spear)