Hebei style Xing Yi Quan
(Image 20 of 21)
Wu Xing Gun (5 Element Staff)