Hebei style Xing Yi Quan
(Image 19 of 21)
Wu Xing Jien (5 Element Sword)