Hebei style Xing Yi Quan
(Image 18 of 21)
Wu Xing Dao (5 Element Saber)