Hebei style Xing Yi Quan
(Image 17 of 21)
Yao Xing (Sparrow Hawk Form)