Hebei style Xing Yi Quan
(Image 16 of 21)
Xiong Xing (Bear Form)