Hebei style Xing Yi Quan
(Image 15 of 21)
Tai Xing (Wedge-tailed Hawk Form)