Hebei style Xing Yi Quan
(Image 14 of 21)
Ma Xing (Horse Form)