Hebei style Xing Yi Quan
(Image 13 of 21)
Ji Xing (Rooster Form)