Hebei style Xing Yi Quan
(Image 12 of 21)
Hou Xing (Monkey Form)